Ai BỊ Cq HẢi Quan KiỂm Tra TrỤ SỞ

AI BỊ CQ HẢI QUAN KIỂM TRA TRỤ SỞ?

KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, NĂNG LỰC SẢN XUẤT TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI KHAI HẢI QUAN

Điều 57 thông tư 38/2015/TT-BTC về Kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; năng lực gia công, sản xuất như sau:

1/ Trường hợp phải kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất:

Doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công lần đầu;

Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro thực hiện hợp đồng gia công hoặc nhập hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Khi có dấu hiệu xác định doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu khối lượng nguyên vật liệu tăng, giảm bất thường so với năng lực máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất

Tham khảo: Thuế thu nhập doanh nghiệp

2/ Thủ tục kiểm tra

i/ Chi cục trưởng Hải quan ban hành quyết định kiểm tra

ii/ Thông báo Doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ký và chậm nhất là 05 ngày trước khi tiến hành kiểm tra

iii/ Thời hạn kiểm tra không quá 05 ngày

3/  Xử lý kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất

i/ Trường hợp không có cơ sở sản xuất thì Doanh nghiệp phải nộp đủ các loại thuế, tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai đến ngày thực nộp thuế và bị xử phạt vi phạm theo quy định

ii/ Trường hợp có đủ căn cứ xác định Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị vượt quá năng lực sản xuất hoặc không phù hợp với ngành nghề trên giấy phép kinh doanh thì cho phép Doanh nghiệp giải trình; trường hợp Doanh nghiệp không giải trình hoặc giải trình không hợp lý thì thực hiện KTSTQ, thanh tra chuyên ngành theo quy định.

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

4/ Nội dung kiểm tra cơ sở sản xuất

i/ Kiểm tra địa chỉ cơ sở sản xuất: kiểm tra địa chỉ ghi trong văn bản thông báo cơ sở sản xuất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

ii/ Kiểm tra nhà xưởng, máy móc, thiết bị

Kiểm tra chứng từ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp về nhà xưởng, mặt bằng sản xuất; kho, bãi chứa nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị Kiểm tra quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp máy móc thiết bị, số lượng máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện có; kiểm tra tình trạng hoạt động, công suất của máy móc thiết bị

Xem thêm: http://ngheketoan.com.vn/

Iii/ Kiểm tra tình trạng nhân lực tham gia dây chuyền sản xuất thông qua hợp đồng lao động, bảng lương;

iv/ Kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán theo dõi kho hoặc phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất, tồn

  1. Xử lý kết quả kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất; năng lực gia công, sản xuất thực hiện theo qui định tại khoản 3 điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Kết quả kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất; năng lực gia công, sản xuất được cập nhật vào Hệ thống.